artykuł nr 1

Historia Spółki

Historia Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie rozpoczęła się 1 stycznia
1978 r. Wtedy to wojewoda tarnowski powołał do życia Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej.

Na mocy ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym oraz w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.06.1991 r. w sprawie szczególnego trybu podziału przedsiębiorstw państwowych podlegających komunalizacji - wojewoda tarnowski dokonał z dniem 01.07.1993 r. podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie, w wyniku czego utworzone zostało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Tarnowie. Na prawach  przedsiębiorstwa państwowego firma funkcjonowała do sierpnia 1994 r.

Z dniem 26 sierpnia 1994 r. na skomunalizowanym na rzecz Gminy Miasta Tarnowa majątku przedsiębiorstwa państwowego zawiązana została spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z jednoosobowym udziałowcem - Gminą Miasta Tarnowa.

W 25 lutego 1997 r. zmieniła się struktura własnościowa naszej firmy – do spółki przystąpił Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, natomiast 17 września 2001 r. do grona wspólników dołączył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie. Większościowe udziały w przedsiębiorstwie zachowała Gmina Miasta Tarnowa.

W dniu 01 lutego 2005 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podjęło decyzję
o przekształceniu Spółki z o.o. w Spółkę Akcyjną. 1 czerwca 2005 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na posiedzeniu niejawnym postanowił wpisać do rejestru Przedsiębiorców MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA pod numerem KRS 0000232646. Stosownego wpisu dokonano w dniu 02 czerwca 2005 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie jest liderem przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce. W 2006 r. spółka otrzymała Laur Ciepłownictwa, jako najlepsze przedsiębiorstwo energetyki cieplnej w kraju w kategorii do 1 miliona GJ.